Chủ nhật say buồn chán chán ngồi đọc báo

Chủ nhật say, buồn, chán chán!! ngồi đọc báo!!! thế hệ trẻ sẽ chờ đợi NGƯỜI CÓ TẦM đưa nước nhà XỨNG TẦM

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *