Đáng quý hơn nữa là trên thế giới này bạn chỉ có một mà thôi bạn là duy nhất bạn hoàn toàn khác biệt

Đáng quý hơn nữa là trên thế giới này, bạn chỉ có một mà thôi, bạn là duy nhất, bạn hoàn toàn khác biệt! …

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *