Dấu chân viễn mộng chỉ là phù vân Nam mô duyên khởi đại hiếu mục kiền liên bồ tát

Dấu chân viễn mộng chỉ là phù vân.
Nam mô duyên khởi đại hiếu mục kiền liên bồ tát.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *