Đi Đà Nẵng bao nhiêu lần mà giờ mới biết chỗ này

Đi Đà Nẵng bao nhiêu lần mà giờ mới biết chỗ này…đi thuyền thúng ngắm rừng dừa, câu cua…???

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *